Proces

Tijdslijn ontwikkeling CultuurBreda

27 september 2016

Stadskantoor, Breda

Samen Cultuur maken!

Graag willen we iedereen op de hoogte stellen van de vervolgfase van CultuurBreda. De plannen voor deze fase staan in onderstaande PDF.

pvacultuurbredafase3ddsept2016

We zijn erg benieuwd naar je feedback en aanvullende ideeen. In het volgende Cultuurcafé is er ruimte om dit te bespreken.

30 mei 2016

Lutherse Kerk, Breda

uitnodiging 30 mei

Na een succesvolle kick-off van het Cultuurcafé in april, vond op 30 mei het vervolg plaats. Tijdens het eerste Cultuurcafé werd duidelijk dat het culturele veld elkaar nog lang niet zo goed kent als is gewenst. Deelnemers gaven daarom aan dat bij de volgende bijeenkomst er voldoende ruimte moet zijn voor korte voorstel rondes, volgens het Pecha Kucha principe, en het naar boven halen van verborgen schatten. 50 deelnemers luisterden naar de ideeën, concepten en concrete vragen van 10 initiatiefnemers. Op basis hiervan werden nieuwe verbindingen gelegd. Lees meer over de concepten op het CultuurBreda forum.

Op 21 april werd bij Electron de opvolging van de ‘State of Art’ bijeenkomst op 16 februari jl. georganiseerd.

Vanuit de ‘State of Art’ sessie is een nieuw initiatief ontstaan; Het Cultuurcafé. Het Cultuurcafé is een van de concrete vertalingen van CultuurBreda; een project van mensen uit de culturele sector met als doel het culturele netwerk in Breda te versterken, nieuwe samenwerkingen te laten ontstaan, elkaar te inspireren en vooral ook samen te gaan creëren.

Programma van de avond:

-Inleiding: Update van het CultuurBreda proces
-Samen cultuur maken: Bepalen van de criteria die nodig zijn om samen cultuur te kunnen maken,
-Inventariseren van mogelijke thema’s (vanuit de speerpunten ‘Makers’, ‘Briljantjes’ en ‘Verbinders’) en locaties voor de diverse Cultuurcafe’s,
-Het vormen van een denktank groep voor de coördinatie/organisatie van de Cultuurcafe’s.

Ga naar het verslag voor meer informatie.

21 april 2016

Electron, Belcrumweg 19, Electron Café

SAM_2596

4 april 2016

Stichting Breda Cultureel

CultuurBreda-CultureleKaart-vs01-01

De Stichting Breda Cultureel stelt voor, op basis van de ervaringen met de Cultuurnacht, om ook de organisatie van CultuurBreda op zich te nemen. Taken zijn dan het leggen van verbindingen en het organiseren van de programmering, marketing en communicatie.

Het bestuur heeft het idee dat de aanpak en ervaringen van de afgelopen jaren bij de Cultuurnacht van grote waarde kan zijn voor CultuurBreda.

Lees meer over dit VOORSTEL.

Op 16 februari vond in Podium Bloos een bijzonder bijeenkomst plaats over de toekomst van kunst en cultuur in Breda. Tijdens ‘State Of Art’ kwamen meer dan 50 deelnemers van verschillende culturele instanties en organisaties samen om intenties en plannen concreet handen en voeten te geven en samen aan de slag te gaan.

Lees het VERSLAG en bekijk het beeldmateriaal dat deze avond is gemaakt.

16 februari 2016

Podium Bloos, Breda

State of Art bijeenkomst 16 februari 2016 Podium Bloos

25 januari 2016

Hoornwerkstraat 1, Breda

Op basis van de sessies bij Mezz wordt besloten de schetsen met een grotere en gerichte groep te gaan ontwikkelen. Tijdens een opvolgende bijeenkomst bij Dennis Elbers wordt met dezelfde mensen een programma voor een State of Art werksessie ontworpen. Deze sessie vindt plaats op 16 februari bij Podium Bloos. Kunstinstellingen, cultureel initiatiefnemers en betrokken bestuurders van Breda worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan concrete vervolgstappen. Stappen om de plannen in praktijk te brengen en aan te geven welke rol en bijdrage geleverd kunnen worden om hier uitvoering aan te geven. De plannen zijn geënt op de drie richtinggevende uitgangspunten om Breda cultureel rijker te maken.

 

Om opvolging te geven aan de drie sessies in het najaar, werden nog net voor de kerst en in januari twee kleine sessies georganiseerd. Hierbij aanwezig waren Frank van Iersel, Danielle Dietz, Lisette Spee, Tijn Kapteijns, Dennis Elbers en de twee kwartiermakers. Doel van de sessies was het komen tot een aantal concrete schetsen met betrekking tot proposities voor cultuurontwikkeling in Breda.

23 december 2015 en 18 januari 2016

Poppodium Mezz, Breda

mezz-breda (1)

26 november

STEK, Belcrum, Breda

Screenshot forum

Eind november 2015 is het online discussie platform live gegaan. Voordat hier breed over werd gecommuniceerd, kwamen enkele zeer betrokken deelnemers in Belcrum bij elkaar om het platform te leren kennen, de eerste profielen aan te maken en de eerste vragen en reacties te plaatsen.

In november hebben er een aantal sessies plaatsgevonden waarin de informatie uit de individuele stadsgesprekken in een bredere setting is besproken. De rode lijnen uit de gesprekken zijn te vertalen naar vier pijlers, nl.: Makers klimaat, Briljantjes, B-side en Verbinders

Bovenstaande indeling maakt duidelijk waar de behoeftes en uitdagingen in de stad liggen. Niet alle onderwerpen vragen om dezelfde of een eenduidige oplossing. Wel hebben al deze punten met elkaar gemeen dat door iets te gaan doen er een verschil gemaakt kan worden met hoe het nu is. Het ‘wat’ is nu wel bekend, het gaat vooral om ‘hoe nu verder’.

Parallel aan de gesprekken wordt daarom de komende tijd gewerkt aan een cultureel ontwerp. In deze ontwerpfase worden de vier thema’s omgezet in een plan van actie voor Breda.

Voor de volledige verslagen van de sessies, ga naar: Nieuws

6, 9 en 20 november

Catharinastraat , Brandpunt en de Watertoren

973a08fa-9746-4c9e-8811-1afdab702883IMG_8158

November 2015

Diverse locaties in Breda

brainstorm

Acties

In opvolging van met meer dan 70 mensen uit het veld worden de eerste activiteiten in de vorm van kleine bijeenkomsten georganiseerd. Doel is om de opgehaalde thematiek uit het veld meer verdieping te geven en meer mensen te betrekken. Hiermee wordt meteen de bouw van de community gestart.
De bijeenkomsten zijn ingedeeld in drie subgroepen met als werktitels: ‘ de Verbinders, ‘ de Concept Denkers’ en ‘de Strategisch Denkers’ en vinden resp. plaats op 6 november van 12:00 tot 15:00, 9 november van 17:30 tot 20:30 en 20 november van 15:00 tot 17:00.

Procesgroep CultuurBreda

Aan de hand van de infographic waarin de stand van zaken is weergegeven, hebben de kwartiermakers toelichting gegeven op de stand van zaken. Met de vele gesprekken van de kwartiermakers zijn relaties opgebouwd, eerste verbindingsmogelijkheden gevonden en draagvlak gecreëerd. De conclusie is dat er potentie aanwezig is om een community te bouwen. Er zijn mensen beschikbaar die actief een rol willen spelen in de community. Daarnaast zijn er voldoende onderwerpen waaraan binnen de community richting gegeven kan worden. Deze vormen het startpunt vormen voor de benodigde dialogen tussen mensen die cultureel initiatiefnemer zijn.

In november starten de activiteiten om de community te bouwen. Binnen deze community wordt ook onderzocht op welke wijze de gemeente een rol dient te vervullen om deze continue dialoog te ondersteunen en welke vorm van beleid dat hierbij hoort. Tevens zal
de communicatie de komende periode meer aandacht krijgen.

6 oktober 2015

Lutherse Kerk

De tussenstand compleet oktober 2015

2 oktober 2015

Stadskantoor Breda

Tim Yvonne

Kennismaking deel procesgroep en Wethouder Marianne de Bie

Kennismaking tussen enkele leden van procesgroep CultuurBreda (Tim van Burg en Yvonne de Heer-Seveke) en Wethouder Marianne de Bie. Er is een toelichting gegeven op het doorlopen proces. Om nader kennis te maken met de rest van de procesgroep schuift Marianne de Bie aan bij de volgende bijeenkomst van de Procesgroep CultuurBreda.

Kennismaking kwartiermakers en Wethouder Marianne de Bie

De kwartiermakers hebben toelichting gegeven op het lopende proces en hoe de vervolgstappen gaan leiden tot de beoogde continue dialoog in de vorm van een community.

25 september 2015

Stadskantoor Breda

Marianne de Bie

10 september 2015

Lutherse Kerk

Lutherse kerk

Doornemen stand van zaken met kwartiermakers

Het aanspreekpunt Procesgroep heeft met de kwartiermakers de stand van zaken doorgenomen (tussenresultaten en vervolgstappen) ter voorbereiding van de procesgroep CultuurBreda en kennismaking met de nieuwe wethouder Marianne de Bie.

Raadsbrief

De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over het verloop van het traject

16 juli 2015

Stadskantoor, Breda

Raadsbrief_150716

26 juni 2015

Stadskantoor, Breda

Handshake of two glossy characters

Opdracht verstrekt

Kwartiermakers hebben officieel hun opdracht gekregen.

Informatiebijeenkomst raadscommissie Maatschappij

Inleiding van wethouder Akinci. Tim van den Burg vertelt kort over het proces tot nu toe, Tijn Kapiteins vult aan. De twee kwartiermakers Mirjam en Kirsten stellen zichzelf voor en er worden vragen gesteld over het proces CultuurBreda.

 

22 juni 2015

Stadhuis, Breda

Stadhuis Breda

10 juni 2015

Stek, Breda

Stek

Gesprek over offertes

Op basis van de reactie van de procesgroep, is het aanspreekpunt Procesgroep voorafgaand aan de kick-off van Mirjam en Kirsten met hen in gesprek gegaan over hun offerte. Hierbij is wederzijds vertrouwen uitgesproken en zijn de puntjes op de i gezet. De procesgroep vond de uurprijs en het totale geoffreerde bedrag te hoog t.o.v. het gehele budget waardoor er te weinig geld over zou blijven voor het organiseren van activiteiten. Daarnaast wil de procesgroep een go/no go moment hebben voordat een belangrijke vervolgfase
ingegaan wordt. Daarnaast is er de behoefte om samen dieper op de inhoud in te gaan. Dit gebeurt dezelfde avond.

Procesgroep

De focusgroep heeft een constructief en prettig gesprek gehad met Kirsten en Mirjam afzonderlijk. Kirsten is voorstander vaneen gezamenlijk plan van alle kwartiermakers. Er wordt een gesprek gepland met beide personen om de opdracht aan te scherpen.
Geen van de kandidaten ‘Wijk en dorp’ is geschikt bevonden en op de vraag ‘hoe nu verder’ zijn vier mogelijkheden besproken:

• We laten kandidaten die nu buiten beeld zijn gebleven (bijv. te laat gereageerd) alsnog pitchen;
• We zetten de functie opnieuw uit, breder dan de eerste keer;
• We zoeken gericht binnen het netwerk van de procesgroep naar een geschikte kandidaat;
• De huidige kwartiermakers gaan van start en we bezien in een later stadium of een extra kwartiermaker dorp/wijk wenselijk is (mogelijk kunnen kan de taak (deels) worden meegenomen door de huidige kwartiermakers);

Besloten wordt de vierde optie te volgen. De procesgroep wil dat de kwartiermakers stedelijk en online nu kunnen beginnen. Hiermee wordt het tempo in het proces gehouden. De gekozen kandidaten wordt gevraagd om in week 22 een definitieve offerte aan te leveren.
Deze wordt daarna rond gemaild aan de procesgroep voor feedback en accordering. De procesgroep besluit om de afzonderlijk focusgroepen ‘kwartiermaker’ en ‘community’samen te voegen tot één focusgroep van drie mensen.

De kwartiermakers krijgen de vraag mee om begin juni tijdens een door hen georganiseerde kick-off de procesgroep te activeren en hun plannen te presenteren. Communicatie wordt een taak van het uitvoeringsteam, omdat het los is te zien van hun plan van aanpak en werkzaamheden. Een aparte communicatielijn is vanuit de procesgroep is niet wenselijk. Communicatie is transparant en begint klein en groeit. De procesgroep CultuurBreda bewaakt de communicatie en ondersteunt het uitvoeringsteam. Indien er ruis is, geven leden signaal af, ook hiaten, verkeerde informatie, ontbrekende informatie, aanhaakmomenten worden doorgegeven aan de kwartiermakers. Tevens wordt bewaakt of alle doelgroepen bereikt worden en dat de communicatieboodschap eenduidig blijft.

12 mei 2015

Hub 88, Breda

schema-03

15 april t/m 11 mei

Stadskantoor, Breda

Kirsten Wagenaar

Portrait

Selectiepoces kandidaten

Op basis van de gesprekken, de pitches, referenties en de beoordelingen van de procesgroep komt een duidelijke voorkeur naar voren voor een ontwikkelaar ‘online community’, Kirsten Wagenaar. Na aanvullende informatie van Mirjam Flik heeft deze als kwartiermaker ‘Stedelijke cultuur’ de voorkeur. De focusgroep is hierover met hen in gesprek gegaan. Er is geen geschikte kwartiermaker ‘wijk en dorp’ gevonden. Aan de afgewezen kandidaten is mondeling toegelicht.

Procesgroep. Pitches van de kandidaten kwartiermaker en platformbouwer

Drie ontwikkelaars online community en vijf kwartiermakers hebben een pitch gegeven over hun plannen voor de ontwikkeling van CultuurBreda. Na elke pitch was er de gelegenheid tot vragen. De procesgroepleden hebben ieder op beoordelingsformulieren aangegeven wat ze sterke en minder sterke kanten vonden van de kandidaten op een aantal gebieden. De kandidaten zijn aan het eind van de avond plenair besproken. Er is besloten om referenties op te vragen bij een aantal kandidaten om een nog beter beeld te krijgen.

14 april 2015

Hub 88, Breda

Pitches

7 & 8 April 2015

Stadskantoor, Breda

Gesprekken

De focusgroepen hebben gesprekken gevoerd met acht potentiële kandidaten ’Stedelijke Cultuur’, drie kandidaten ‘Wijk en dorp’ en vijf voor ‘Online Community’. Zij hebben hieruit acht kandidaten gekozen die op 14 april hun plannen aan de procesgroep mogen pitchen.

Voorselecties

De focusgroepen ‘kwartiermaker’ en ‘community’ hebben een voorselectie gemaakt uit de sollicitaties, offertes en plan van aanpak. Er waren 23 inschrijvingen voor ’Stedelijke Cultuur’, 9 voor ‘Wijk en dorp’ en 15 voor ‘Online Community’.

2 april 2015

Stadskantoor, Breda

12 maart 2015

Stadskantoor, Breda

Opdracht creatieve ontwikkelaar online community opengesteld

Opdracht creatieve ontwikkelaar ‘online community’ is via diverse websites, sociale media en eigen netwerken verspreid voor inschrijving.

Procesgroep

Opdracht kwartiermaker ‘Stedelijke cultuur’ en kwartiermaker ‘Wijk en dorp’ zijn via diverse websites, sociale media en eigen netwerken verspreid voor inschrijving.

18 maart 2015

Stadskantoor, Breda

24 februari 2015

Hub 88, Breda

Procesgroep

Eerste bijeenkomst van de procesgroep CultuurBreda. Op deze avond is er gewerkt aan de rol van de procesgroep, de drie focusgroepen en hun relatie tot het uitvoeringsteam.
De procesgroep besluit over te gaan tot de werving van de drie voorgestelde projectfuncties: Creatieve ontwikkelaar ‘online community’, kwartiermaker ‘stedelijke cultuur’ en een
kwartiermaker ‘wijk en dorp’. De procesgroep belegt het formuleren van de opdracht en de voorselectie van de kandidaten bij een tweetal focusgroepen die gedurende dit proces ruggespraak houden met de procesgroepleden.
Voor de focusgroep ‘Communicatie’ onvoldoende animo. Er zijn daarom randvoorwaarden opgesteld voor de communicatie i.p.v. een opdracht tot een projectplan. De communicatie zal zich volgend opstellen.

Procesontwerpgroep houdt op te bestaan

De procesontwerpgroep houdt op te bestaan en de ex-leden zijn per mail gevraagd of ze onderdeel willen zijn van een volgende groep die de uitvoering van CultuurBreda gaat aansturen, de zogeheten ‘procesgroep’. Een meegegeven criterium was dat er een grote
diversiteit aan ‘bloedgroepen’ in de procesgroep zou moeten zitten.
Het cultuurplatform is door enkele leden ingelicht over CultuurBreda en uitgenodigd om aan te sluiten.
Externen die vanuit het belang van de stad, over eigen belangen heen, kunnen kijken en actief zijn op het gebied van cultuur kunnen bij de procesgroep aansluiten.

Februari 2015

Stadskantoor, Breda

30 januari 2015

Raadsbrief

Cultuurnacht

De cultuurnacht markeert het einde van de procesontwerpfase en is het startmoment voor de daadwerkelijk ontwikkeling van CultuurBreda.
Eerder was bedacht om tijdens de cultuurnacht een kick-off te houden voor CultuurBreda.
Omdat de procesontwerpgroep de eerdere tijdslijn losgelaten heeft en de online/offline community klein wil laten beginnen is besloten om dit niet te doen.

23 januari

Stadskantoor, Breda

19 januari 2015

CLIB, Breda

schema-02

Procesontwerpgroep – Bijeenkomst 3

Op deze avond zijn de resultaten gepresenteerd van de drie werkgroepen aan de overige procesontwerpgroepleden. Aan de deelnemers van de procesontwerpgroep is gevraagd wie een rol wil vervullen in de
nieuwe procesgroep en de drie focusgroepen. meedenken is meedoen

Werkgroepen ‘kwartiermakers’, ‘community’, ‘communicatie’
Bijeenkomst 2

Omdat duidelijk werd dat de kwartiermakersstructuur en het online platform/community zeer met elkaar verweven zijn en van elkaar afhankelijk zijn hebben de werkgroepleden vastgesteld dat beide voortaan als één geheel benaderd wordt: Eén online/offline community
CultuurBreda. Om deze online/offline community te ontwikkelen stellen de werkgroepen voor om te zoeken naar een kwartiermaker ‘stedelijke cultuur’, een kwartiermaker ‘wijk en dorp’ en een creatieve ontwikkelaar ‘online community’.
Aansturing zal plaatsvinden door een procesgroep (onbetaald). Zij is geen instituut zoals een stichting, maar kent een vrije structuur. Binnen deze procesgroep zullen er drie focusgroepen: Een focusgroep Platform/community, focusgroep Kwartiermakers en een
focusgroep Communicatie.

12 Januari 2015

CLIB, Breda

5 januari 2015

CLIB, Breda

CLIB

Werkgroepen kwartiermakers, community, communicatie
Bijeenkomst 1

Drie groepen hebben gewerkt aan het online platform/community, de kwartiermakersstructuur en nagedacht over een naam voor het proces.

Resultaten:
Online platform/community
Het online platform brengt culturele initiatieven in kaart. Verstrekt
informatie over ervaringen, subsidies. Linkt naar culturele contactpersonen. Ondersteunt culturele initiatieven. Geeft inzicht in wat er leeft op cultuurgebied.

Aandachtspunten: laagdrempelig, offline connectie nodig met kwartiermakers en ambassadeurs. Aanhaken bestaande activiteiten/ systemen, professionele bouw en aansturing, klein beginnen, verspreiden als olievlek.

Kwartiermakersstructuur
Bestaat uit een team van meerdere kwartiermakers die netwerken, organisaties en individuen verbinden. Ze ondersteunen culturele initiatieven en stimuleren co-creatie. Bouwen offline community. Organiseren wave-activiteiten om mensen te betrekken, bepalen samen met de stad de speerpunten. Het is een tijdelijke en gefaseerde rol: beginnen met actieve aanjagers, via positieve resultaten uitbreiden en eindigen met inbedding in bestaande structuren.

Naam
Er zijn allerlei namen bedacht zoals culthelden, cultuurantenne, kunstlijm. Uiteindelijk is er gekozen voor het laagdrempelige CultuurBreda. Het maakt het initiatief eenvoudig vindbaar en goed te onthouden voor alle doelgroepen.

Procesontwerpgroep (delegatie) – Uitwerken procesvoorstel

Deze avond is er gewerkt om van de drie gekozen ideeën een plan te vormen waarin de ideeën verbonden zijn en geconcretiseerd met vervolgstappen. Het plan geeft antwoord op de initiële vraag: hoe betrekken we zoveel mogelijk mensen, die zich verbonden voelen
met cultuur en zich actief willen inzetten, om mee te denken en mee te doen bij het vormgeven van cultuur in Breda?

De volgende onderdelen worden onderscheiden en gaan verder uitgewerkt worden:

Online platform/community (Het Karretje)
Een plek waar men ideeën kan posten en bundelen, mensen zoeken en benaderen, verbindingen leggen, vinden wat waar te doen is etc. Als basis wordt gedacht aan een website, maar een community kan meer vormen hebben. Het is dynamisch, ontwikkelt, is interactief o.a. middels social media.

Kwartiermakersstructuur (De Smakelaar)
Een paar mensen, geen instituut, die actief ‘buzz’ genereren, verbinden, aanjagen, in kaart brengen en activeren van de stakeholders in stad (toekomstige ambassadeurs) met oog voor de diverse doelgroepen. Ze maken actief gebruik van het platform/de community.

Activiteiten (De Wave)
De activiteiten volgen uit het platform en de kwartiermakers. Ze hebben een elkaar versterkend effect en zorgen voor brede inbreng (diversiteit doelgroepen) en participatie aan het proces. De activiteiten ondersteunen de buzz, beginnen klein en verspreiden zich als een wave tot in wijken en dorpen.

Naam en identiteit
Een aansprekende naam en/of beeldmerk voor het geheel is noodzakelijk met een sterk, passend communicatietraject. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente niet de afzender is, ongeacht haar rol (actief, passief, faciliterend of geen). Transparantie in het hele proces is
noodzakelijk.

Het platform en de kwartiermakersstructuur hebben eerste prioriteit. De communicatie moet wel gelijk mee optrekken.
De procesontwerpgroepleden worden uitgenodigd om deel te nemen aan drie werkgroepen om deze onderwerpen verder uit te werken.

17 december 2014

Ravanello Food & Concepts, Breda

9 december 2014

Hub 88, Breda

Great_Wave_off_Kanagawa2-700x478

Procesontwerpgroep – Bijeenkomst 2

Nadat de ideeën uit de eerste ontwerpsessie hebben kunnen bezinken is het doel van deze avond om de ideeën verder uit te werken tot concrete procesvoorstellen. Er wordt een aantal criteria meegegeven:
• Praktisch & uitvoerbaar;
• Met actoren (wie doet wat);
• Met oog voor diversiteit (bereiken we alle doelgroepen in de stad?);
• Met een naam en wijze van communicatie.
Er wordt in groepen gewerkt. Deelnemers zijn vrij om aan te sluiten waar zij een bijdrage kunnen leveren. Er is een marktronde waarbij iedere groep kort benoemt wat het voorstel is en waar er nog uitwerking of hulp nodig is. Na een pitch- en stemronde zijn de volgende drie ideeën overgebleven:

De Wave
Als je ontmoeting, dialoog, participatie op gang wil brengen, moet
je veel mensen rond een thema mobiliseren: vanuit wijken, bestaande netwerken, verenigingen, scholen. De Wave is een reeks van activiteiten die cultuurparticipatie activeert en daarmee naar boven brengt wat de intentie van Breda en omliggende dorpen is op het gebied van cultuur.

De Smakelaar
De Smakelaar is een persoon of personen die actief stakeholders,
initiatieven, vragen en mogelijkheden met elkaar verbindt. De Smakelaar maakt gebruik van online platforms, organiseert ontmoetingen en gaat er zelf op uit. Het principe van City Making doorzetten in cultuur.

Het Karretje
Het Karretje vertegenwoordigt een doorlopende dialoog.
Het rijdt de stad, wijken en dorpen in om zich te vullen met nieuwe ideeën: een datingsite (daten met cultuur) of crowdfunding (niet voor geld maar voor commitment). Het maakt gebruik van een (online) platform, talentscouts, ambassadeurs. Het daagt gevestigde instanties uit om nieuwe dingen te doen, in het karretje te deponeren.

Aan het eind van de avond wordt er afgesproken dat een delegatie van de procesontwerpgroep op korte termijn de ideeën samenbrengt en verder uitwerkt.

Procesontwerpgroep – Bijeenkomst 1

Wethouder Akinci trapt de avond af en licht zijn intentie toe. Hij presenteert de criteria voor het proces: zoveel mogelijk mensen bij cultuur betrekken, niet vragen naar behoeftes maar naar intenties (meedenken is meedoen) en een voortdurende dialoog en bijstelling.
Externe begeleiders Jan Peeters en Peter Paul Gerbrands vertellen waarom de gekozen co-creatieve werkwijze geschikt is voor dit proces. Belangrijkste reden is het gebruik van de collectieve slimheid van de groep om richting te geven aan het proces. Ze geven voorbeelden van geslaagde initiatieven elders en presenteren het stappenplan.
Gedurende de avond wordt er in groepen gewerkt aan ideeën voor het proces. Einde avond zijn de eerste ideeën door de groepen gepresenteerd.

Groep 1: Doelgroepsegmentatie. Belangrijk om vooral verrassende en slimme verbindingen te leggen tussen cultuur en andere partijen die niet automatisch met elkaar samenwerken.

Groep 2: Gelooft in dialoog en participatie het hele proces door maar zet vraagtekens bij het stappenplan. Laat het los! Laat ideeën bij de mensen maar bewaak het proces. Maak vooral gebruik van bestaande initiatieven, scouting van talent, kennis beschikbaar stellen, netwerk bouwen.

Groep 3: Iedereen die een goed idee denkt te hebben kan dat pitchen op het podium van bijv. het Chassé. Het biedt de gelegenheid om ideeën zichtbaar te krijgen. De ideeën kunnen versterkt worden door doemdenkers, specialisten en co-creatie.

Groep 4: Cultuur moet bewust lege ruimtes bieden voor mensen om te kunnen vullen. Het moet ook voor de friet-eter zijn. Buiten kaders denken: ook door een piano op het station kan cultuur ontstaan.

Groep 5: Zo min mogelijk beleid. Beleid impliceert dat cultuur een doel is en het is juist een middel. Cultuur is doen om er daarna over te kunnen denken. Formuleer houding over hoe met cultuur om te gaan: stimuleer zoveel mogelijk initiatieven, vereenvoudig regels, daar strandt het vaak.

Belangrijke feedback: De deelnemers hebben kennis met elkaar gemaakt in een co-creatief proces, hetgeen als positief werd ervaren.
Als input voor de procesontwerpgroep is er een poster gemaakt met daarop alle programma’s, beleids- en visiestukken op het gebied van cultuur in Breda, Brabant en Nederland.

25 november 2014

Hub 88, Breda

Hub88-foto-4-300x225

19 november 2014

Raadsbrief

Wethouder Akinci vertelt waarom hij de actualisering op de eerdergenoemde manier wil aanpakken. Jan Peeters presenteert aan de hand van een infographic het stappenplan dat door de regiegroep is opgesteld. Er is een dialoog geweest met de raadscommissieleden over de plannen. Een aantal raadsleden gaat actief meewerken in het proces.

Informatiebijeenkomst raadscommissie

Maatschappij Wethouder Akinci vertelt waarom hij de actualisering op de eerdergenoemde manier wil aanpakken. Jan Peeters presenteert aan de hand van een infographic het stappenplan dat door de regiegroep is opgesteld. Er is een dialoog geweest met de raadscommissieleden over de plannen. Een aantal raadsleden gaat actief meewerken in het proces.

Uitkomsten werkgroep community

6 oktober 2014

Stadhuis, Breda

schema-01

1 oktober 2014

Stadskantoor, Breda

Startbijeenkomst kamer wethouder Akinci

Het is tijd om Factor C te actualiseren. Wethouder Akinci wil dit niet op het stadskantoor doen maar de volgende stappen uit de stad, wijken en dorpen naar voren laten komen. Wat gaat Breda de komende jaren aan cultuur doen? Er wordt expliciet op zoek gegaan naar de intenties van de stad en niet naar de behoeften. Meedenken = meedoen. Er wordt besloten tot een co-creatief proces. Daarvoor wordt een groep mensen uitgenodigd uit allerlei sectoren, die verbinding met Breda hebben en een warm hart voor cultuur. Aan hen wordt de vraag gesteld: ontwerp een proces waarmee zoveel mogelijk mensen, die zich verbonden voelen met cultuur en zich actief willen inzetten, uitgenodigd worden om mee te denken en mee te doen bij het vormgeven van cultuur in Breda. Vanuit de gemeentelijke organisatie wordt door een regiegroep i.s.m. twee externe facilitators de kwaliteit geborgd en het proces begeleid. Met deze werkwijze beperkt de gemeente zich tot het bewaken van het proces en laat de inhoud aan de stad.